Norwegian winglet ground.png

Tilbake

Er det attraktivt å investere i ny grønn industri i Norge? 

Hvor er planen for å gi Norge en ledende rolle i produksjon av fossilfritt flydrivstoff? Hvordan kan vi sikre utviklingen av en slik industri her i landet og er det attraktivt nok å investere i grønn industri i Norge? 

Norwegian er på plass på Arendalsuka 2023 og inviterer til debatt om hvordan produksjon av fossilfritt drivstoff kan skape ny industri, flere arbeidsplasser, og samtidig sikre grønn omstilling i luftfarten. 

  • Skytrax World Airline Awards
Publisert 10. august 2023

Fossilfritt flydrivstoff avgjørende for å nå klimamålene i norsk luftfart

Norwegian har ambisiøse planer om å redusere egne klimautslipp med 45 prosent innen 2030 og er en pådriver for at norsk luftfart skal bli fossilfri i 2050. For å nå disse målene er fossilfritt drivstoff helt avgjørende. Tilgangen på slikt drivstoff globalt er svært begrenset og 2022 ble det kun produsert 200,000 tonn i Europa, noe som tilsvarer under 0,5 prosent av totalt drivstofforbruk.

Norwegian har derfor inngått en partnerskapsavtale med Norsk e-Fuel, et selskap som planlegger å etablere en fabrikk som skal produsere elektrodrivstoff i Mosjøen. Vi ser verdien av å være med på å etablere det som kan bli verdens første fullskala produksjonsanlegg for denne typen drivstoff nettopp her i Norge.

Sammen foreslår Norwegian og Norsk e-Fuel fire konkrete tiltak som vil bidra til å øke produksjonen av fossilfritt drivstoff i Norge:

4 steg for å øke produksjon av fossilfritt flydrivstoff i Norge

1. Like konkurransevilkår

Sikre like konkurransevilkår for flyselskaper og produsenter av fossilfritt drivstoff, samt forutsigbarhet for store investeringer i nye fabrikker i Norge, ved å harmonisere det norske regulatoriske rammeverket med EU og andre internasjonale rammeverk.

2. Grønn industri trenger støtteordninger

Legg grunnlaget for en robust industri for fossilfritt flydrivstoff med grønne arbeidsplasser, velferd og ny kompetanse i distriktene ved å prioritere naturressurser, offentlige midler og støtteprogrammer til sektorer hvor det er vanskelig å redusere utslipp, som luftfarten.

3. Et klimapartnerskap for luftfarten

Etablere klimapartnerskap mellom NHO Luftfart, LO og den norske regjeringen for å sette bindende klimamål samt utforme politiske verktøy som sikrer at Norge når nasjonale utslippsmål, bygger ny grønn industri og øker norske flyselskapers konkurransekraft.

4. En nasjonal plan for fossilfritt flydrivstoff for Norge

Utvikle den nasjonale SAF-planen (Regjeringsvedtak 632, 2023) for å tiltrekke kapital og skalere produksjon slik at Norge kan være selvforsynt innen 2030 og eliminere nåværende importavhengighet.

Les mer om Norwegians bærekraftsarbeid her