Generelle vilkår for befordring


Når du bestiller flybillett hos Norwegian, godtar du våre Generelle vilkår for befordring for passasjerer og bagasje.

22. mai 2018

Artikkel 1: Definisjoner

Regulære Mellomlandinger

De flyplasser, unntatt avreiseflyplassen og den endelige destinasjonen, som er angitt på din Billett eller i våre rutetider som mellomlandingssteder på din Reiserute.

Flyselskapskode

De to eller tre tegn eller bokstaver som brukes for å identifisere et flyselskap og deres flyvninger. Norwegian Air Shuttle AOC AS sin flyselskapskode er «DY» og Norwegian Air Sweden AOC AB sin flyselskapskode er «D8».  

Autorisert Agent

En agent som er autorisert for salg av våre tjenester.

Bagasje

De personlige eiendeler, inkludert hjelpemidler, som passasjeren bringer med seg på reisen. Med mindre noe annet er uttrykkelig oppgitt, omfatter dette både Innsjekket Bagasje og Håndbagasje.

Bagasjekvittering

Den delen av Bagasjekupongen du mottar som kvittering for Innsjekket Bagasje.

Bagasjekupong

Det dokumentet som er utstedt av flyselskapet utelukkende for å identifisere Innsjekket Bagasje.

Avgifter pålagt av flyselskapet

Tilleggsavgifter som flyselskapet krever inn, for eksempel drivstoffavgift.

Bestilling

En bestilling gjort av deg, eller på dine vegne, og akseptert av oss for reise på våre flyvninger.

Referansenummer

En unik kode bestående av seks tegn (bokstaver og tall), gitt av oss og brukes til å identifisere din bekreftede bestilling.

Innsjekket Bagasje

All Bagasje som vi har tatt ansvar for og i den forbindelse utstedt Bagasjekvittering for.

Gjennomgående Reise

To eller flere strekninger som utgjør en enveis-reise solgt av oss som én Bestilling.

Kontaktsenter

Vårt bestilling og kundeservice senter. Telefonnummer til Kontaktsenteret er publisert på vår Nettside.

Konvensjon

Vi overholder alle gjeldende lover, dommer, konvensjoner og regelverk.

Skade

Omfatter død, personskader, tap, delvis tap, tyveri eller annen skade som måtte oppstå på grunn av eller i forbindelse med flytransport. .

Dager

Kalenderdager. Omfatter alle syv (7) dager i uken. For endringer eller meddelelser gjelder ikke den dagen endringen eller meddelelsen ble mottatt/sendt. For bestemmelser av billettens gyldighetstid gjelder ikke dagen for utstedelse av billetten eller den dagen flyreisen ble påbegynt.

Elektronisk Kupong

En elektronisk kupong for en Elektronisk Billett lagret i vår database, som viser avreisested og ankomststed som du har rett til å bli befordret mellom.

Elektronisk Billett

En billett utstedt elektronisk bestående av Elektroniske Kuponger.

Pris/ Billettpris

Den gjeldende prisen vi har satt for en Bestilling.

Billettregler

De ekstra betingelsene som tilsier fleksibiliteten og tjenestene i forbindelse med Bestillingen.

Force Majeure

En uvanlig og uforutsett hendelse utenfor vår kontroll, hvis konsekvenser ikke kunne vært unngått selv om alle mulige forhåndsregler hadde vært tatt.

Generelle Vilkår for Befordring

Disse Generelle Vilkår for Befordring.

Håndbagasje

All Bagasje og personlige eiendeler, eller andre eiendeler (ikke inkludert Innsjekket Bagasje) som du har med deg om bord på flyet.

Reiserute

Et dokument eller dokumenter som vi, eller en av våre Autoriserte Agenter, har utstedt til deg som inneholder detaljene for din reise med oss.

Valgfrie Tilvalg

Andre tilvalg, slik som Innsjekket Bagasje, som ikke er inkludert i Prisen i forhold til gjeldende Billettregler for Bestillingen.

Regler

Alle regler og erklæringer, unntatt disse Generelle Vilkår for Befordring, som er nedfelt av oss og gjeldende på den dag Billetten ble utstedt og gjeldende for befordring av deg og din Bagasje, inkludert Priser gjeldende på denne dag.

SDR (Special Drawing Right)

En spesiell trekkrettighet definert av Det Internasjonale Pengefond.

Tariff

Den publiserte Prisen og/eller vilkår for befordring til et flyselskap som har registrert slik “tariff” hos myndigheter i de land hvor dette er påkrevd.

Billett

Et gyldig dokument som gir deg rett til å reise på våre flyvninger, enten det er en Elektronisk Billett eller et annet dokument utsted av oss eller på våre vegne etter at Bestillingen er bekreftet og før ombordstigning, inkludert Bagasjekvittering.

Frivillige Ilandstigninger

En ilandstigning under reisen, etterspurt av deg, på et stoppested mellom avreiseflyplass og den endelige destinasjonen, akseptert av oss på forhånd.

deg, din, passasjeren, kunden

Enhver person og ethvert spedbarn som reiser med deg, med unntak av besetningsmedlemmer, som befordres eller skal befordres med et luftfartøy i henhold til en Billett.

vi, oss, vår, fraktføreren, Norwegian

Fraktføreren som passasjeren har inngått en kontrakt om befordring med, som spesifisert på billetten/reisedokumentet og definert som fraktfører eller innleid fraktfører i disse vilkårene for befordring.

Faktisk fraktfører

Fraktføreren som faktisk utfører flyvningen. Hvis den faktiske fraktfører av en eller annen grunn er en annen enn fraktføreren/innleid fraktfører, skal vi gi deg beskjed så snart som mulig. En slik befordring er uansett underlagt disse vilkårene for befordring.

"Fraktfører"

Fraktføreren som passasjeren har inngått en kontrakt om befordring med, som angitt med flyselskapskoden på billetten/reisedokumentet sammen med flightnummer og/eller direkte oppgitt som "fraktfører" på billetten/reisedokumentet, enten:
 • (a) Norwegian Air Shuttle AOC AS, flyselskapskode “DY”;
  (b) Norwegian Air Sweden AOC AB, flyselskapskode “D8”;
  (c) Norwegian Air Norway AS, flyselskapskode “DH”;

Fraktførernes navn og adresse kan være forkortet (enten med henvisning til relevant flyselskapskode eller annet) på våre befordringsdokumenter eller på nettsidene.

Fraktførerne har følgende forretningsadresser:

(a) Norwegian Air Shuttle AOC AS
Oksenøyveien 3,
1366 Lysaker, NORWAY
(b) Norwegian Air Norway AS
Oksenøyveien 3,
1366 Lysaker, NORWAY
(c) Norwegian Air Sweden AOC AB
Box 242
19047 Stockholm – Arlanda, SWEDEN

Nettside

www.norwegian.com, www.norwegian.no, www.norwegian.com/se, www.norwegian.com/dk, www.norwegian.es, www.norwegian.com/uk, www.norwegian.fi, www.norwegian.com/fr, www.norwegian.com/it, www.norwegian.com/nl, www.norwegian.com/de, www.norwegian.com/pl, www.norwegian.com/en, www.norwegian.com/us.

Artikkel 2: Anvendelser

2.1 Generelt

2.1.1 Disse Generelle Vilkår for Befordring er våre befordringsvilkår som det henvises til i våre Billetter, elektroniske bestillingsdokumentasjon eller på Nettsiden. Bortsett fra bestemmelsene i artiklene 2.3 og 2.4 gjelder de for all befordring av deg og din Bagasje utført av oss, og for andre tjenester levert av oss, betalt eller ikke. Disse Generelle Vilkår for Befordring supplerer Billettreglene angitt på Billetten, elektronisk bestillingsdokumentasjon eller på vår Nettside.

2.1.2 Disse Generelle Vilkår for Befordring gjelder også for befordring gitt gratis eller til en redusert Pris, så fremt ikke forbehold om dette er tatt i disse vilkår, i Bestillingen, på Billetten, eller i elektronisk bestillingsdokumentasjon for befordringen.

2.2 Charter

Hvis befordringen er gjort som følge av en kontrakt inngått med et charter selskap, skal disse Generelle Vilkår for Befordring bare gjelde så lenge de ikke går imot vilkår som nedfelt i kontrakten med det chartrende selskap.

2.3 Preseptoriske lovregler

Vi er underlagt nasjonale og internasjonale Konvensjoner og regler ved transport av våre kunder. Våre Generelle Vilkår for Befordring gjelder så fremt de ikke strider med gjeldende Tariffer eller Konvensjoner. I de tilfeller hvor det er en uregelmessighet mellom våre Generelle Vilkår for Befordring og gjeldende Tariffer eller Konvensjoner, skal alltid Tariffer og/eller Konvensjoner gå foran våre Generelle Vilkår for Befordring.

2.4 Gjeldende lovverk

Med unntak av gjeldende internasjonale konvensjoner, eller internasjonale eller nasjonale lover eller forskrifter som er obligatoriske, er din kontrakt for befordring, våre Generelle Vilkår for Befordring, tariffer og regler underlagt norsk lov.

Artikkel 3: Billetter

3.1 Generelt

Billetten utgjør et bevis på kontraktsinngåelse mellom oss og passasjeren hvis navn fremkommer på Billetten. Dersom en billett ikke er utstedt, vil dokumentasjon av bestilling og påfølgende betaling utstedt av transportør eller dennes autoriserte agent gjelde som bevis på at en kontrakt er inngått. I så tilfelle skal Generelle Vilkår for Befordring gjelde

3.2 Din rett til befordring

3.2.1 Du vil kun bli godtatt for befordring på våre flyvninger dersom du har fått utstedt Billett eller dersom din Bestilling er bekreftet etter regler nedfelt i Artikkel 6.

3.2.2 Vi vil bare gi befordring til den hvis navn står på billetten. Du må på oppfordring kunne fremvise gyldig legitimasjon identisk til navnet på Billetten i samsvar med reglene fastsatt i Artikkel 15. Dersom du ikke kan vise gyldig legitimasjon eller nødvendige reisedokumenter, f.eks. pass eller visum, på oppfordring, forbeholder vi oss retten til å nekte deg befordring. 

3.3 Overførbarhet

3.3.1 Med mindre du er tillatt å gjøre dette i henhold til gjeldene Billettregler, kan du ikke overføre en Bestilling. Passasjerens navn, rute og destinasjon kan endres på en Billett mot gjeldende endringsgebyr og eventuell prisdifferanse.

3.3.2 Dersom en Billett blir presentert av en annen enn den hvis navn fremkommer på Billetten eller Bestillingen, og vi ubevisst foretar befordring av en slik person, kan vi ikke holdes ansvarlig i forhold til passasjeren hvis navn er angitt på Billetten eller Bestillingen.

3.4 Ikke utstedelse av Billett

Dersom vi velger å ikke utstede en Billett, vil Generelle Vilkår for Befordring være gjeldende for den passasjeren hvis navn fremkommer i Bestillingen.

3.5 Gyldighet

3.5.1 En Billett eller Bestilling er kun gyldig dersom den samsvarer med en utstedt bekreftelse, som beskrevet i punkt 6.1.

3.5.2 Billetten eller Bestillingen er gyldig for den reisedatoen som er spesifisert på Billetten eller Bestillingen og kan ikke utvides med mindre Bestillingen er endret i samsvar med gjeldene Billettregler.

3.6 Vårt navn og adresse

Navnet vårt kan forkortes til Flyyselskapskoden på Billetten. Adressen til vårt hovedkontor er Our  Postboks 115, 1330 Fornebu, Norge. Se også vår Nettside for mer informasjon om hvordan du kontakter oss.

Artikkel 4: Frivillige ilandstigninger

4.1 Generelt

Vi kan gi deg tillatelse til å gå i land fra flyet under Regulære mellomlandinger, dersom lokale myndigheter og våre Generelle Vilkår for Befordring tillater dette.

Artikkel 5: Priser, skatter og avgifter

5.1 Priser

5.1.1 Prisen gjelder bare for befordring mellom avreiseflyplass og den endelige destinasjonen, dersom annet ikke er angitt. Prisene gjelder ikke for bakketransport mellom flyplasser, eller mellom flyplasser og bakketerminaler. Prisen beregnes i henhold til den Prisen som er tilgjengelig den dagen Billetten blir bekreftet for reise på en bestemt dato og bestemt reiserute. Ved endring av reiserute eller reisedato kan dette føre til endringer i Prisen.

5.1.2 Alle ekstra kostnader for Valgfrie Tilvalg vil bli spesifisert i separate transaksjoner.

5.2 Gyldige Priser

Gyldige Priser er de som gjelder på tidspunktet Bestillingen ble gjort. Prisene vil kunne variere som følge av hvor mange seter som fortsatt er ledige innenfor hver priskategori, og vi gir ingen garanti for at det vil være tilgjengelige Priser innenfor hver kategori. Alle Priser er avhengig av tilgjengelighet.

5.3 Skatter og avgifter

Gjeldende skatter og avgifter som pålegges av offentlige myndigheter eller flyplassmyndigheter skal betales av deg. 

5.4 Valuta

Pris og skatter skal betales i den valuta som blir angitt av oss på bestillingstidspunktet.

5.5 Merverdiavgift (mva)

Alle Priser og kostnader for Valgfrie Tilvalg for innenlandsreiser inkluderer lokale mva satser.

5.6 Servicetillegg og Kredittkorttillegg

5.6.1 Et servicetillegg vil gjelde for alle Bestillinger som gjøres via vårt Kontaktsenter eller på flyplassen. Unntak kan bli gjort i de tilfeller hvor vi ikke lar deg utføre slike forespørsler via vår Nettside.

5.6.2 Der dette er lovlig, kan det kreves et gebyr ved bestillinger som foretas med kredittkort. Dette vil bli spesifisert ved Bestilling. Dette beløpet dekker de ekstra kostnader forbundet med kredittkorttransaksjoner. Under visse omstendigheter kan du være underlagt ytterligere gebyr pålagt av din kortutsteder. Spørsmål knyttet til slike gebyr må rettes til kortutsteder.

Artikkel 6: Bestillinger og Billettregler

6.1 Bekreftelse på Bestilling

Bestillinger blir bekreftet eller er å regne som bekreftet når Bestillingsreferanse er tilgjengelig. Ved ferdigstillelse av en Bestilling vil Reiseruten og Bestillingsreferanse gis.

6.2 Personopplysninger

6.2.1 En e-post adresse og et mobilnummer må oppgis ved Bestilling. Denne informasjonen må være korrekt da dette er vår eneste mulighet til å få kontakt med deg.

6.2.2 Du aksepterer at personlige opplysninger vi har mottatt er gitt i den hensikt å foreta en Bestilling, kjøpe en Billett, utføre tilknyttede tjenester som hotellopphold og leie av bil, tilrettelegge spesielle ordninger og fasiliteter for funksjonshemmede passasjerer og andre passasjerer med spesielle ønsker/behov, bestilling av spesielle måltider, kunne lette behandlingen i forhold til immigrasjons- og adgangsbetingelser, og gjøre slike data tilgjengelig for offentlig myndigheter i forbindelse med reisen. I samsvar med disse forutsetningene aksepterer du at vi kan beholde og bruke slike data, og at vi kan overføre disse til våre egne kontorer, Autoriserte Agenter, de aktuelle myndigheter og andre flyselskap eller andre som utfører de tjenester som er nevnt over. Dine personopplysninger vil ikke bli brukt i markedsføringsøyemed med mindre du på forhånd har gitt tillatelse til dette.

6.3 Billettregler

6.3.1 Vi har et system av Billettregler som bestemmer fleksibilitet, og Valgfrie tilvalg som er inkludert i Prisen. Disse Billlettreglene er fastsatt og spesifisert ved Bestilling og er tilgjengelig på vår Nettside, fra oss eller en av våre Autoriserte Agenter.

6.3.2 Bestillinger kan endres i samsvar med Billettreglene for den aktive Bestilling. Gjeldende gebyr for endring må betales samtidig som endring gjøres. Endringen og gjeldende Billettregler for den nye Bestillingen er akseptert når betaling er gjort. En refusjon vil ikke bli gitt selv om den nye Prisen er mindre enn den opprinnelige Prisen.

6.3.3 Bestillinger må kanselleres i henhold til gjeldende Billettregler. Billettreglene vil avgjøre hvorvidt Prisen er refunderbar. Refusjon vil bli gitt i samsvar med Artikkel 12.

6.4 Setereservasjon

6.4.1 Når du bestiller en reise har du mulighet til å reservere et foretrukket sete. Avhengig av gjeldende Billettregler kan en setereservasjon anses som et Valgfritt tilvalg og gjeldende gebyr på dette vil gjelde. Gjeldene regler og gebyr for setereservasjon er tilgjengelig fra oss, på vår Nettside eller fra våre Autoriserte Agenter. Slike regler og gebyr kan endres.

6.4.2 Forhåndsbetalt setereservasjon kan ikke garanteres og kan endres av hensyn til driftssikkerhet, trygghet eller sikkerhet (selv etter ombordstigning). Tillegg for setereservasjon refunderes ikke med mindre du får tildelt et annet passende sete. Dersom du ikke reserverer sete, får du tildelt et sete på avreisedagen. Vi kan ikke garantere deg et spesifikt sete på flyet, og du må godta setet du får utdelt i henhold til valgt billettype og pris.

Artikkel 7: Rabatt for innbyggere og store familier

7.1 Rabatt for innbyggere

7.1.1 Spanske statsborgere, EU-borgere eller EØS-borgere og sveitsiske statsborgere har krav på rabatter på ruteflyvninger dersom de kan dokumentere at de bor på Kanariøyene, Balearene eller i byene Ceuta og Melilla. Dette gjelder også familiemedlemmer som er tredjelandsborgere med permanent oppholdstillatelse, og innbyggere som er tredjelandsborgere med lang oppholdstillatelse, som kan bevise at de har status som fast bosatt på Kanariøyene, Balearene, eller byene Ceuta eller Melilla.

7.1.2 Passasjerer som bor i Ceuta eller Melilla, på Balearene eller på Kanariøyene, har rett til 75% rabatt på billettprisen hver vei på enveisbilletter eller tur-retur-billetter på direkteflyvninger mellom disse stedene og det spanske fastlandet eller på flyruter som går mellom øyene. En direkte enveisreise er en reise fra flyplassen på en av øyene, eller Ceuta eller Melilla, til et endelig reisemål på det spanske fastlandet, eller motsatt. Mellomlandinger på over 12 timer er ikke tillatt med mindre de skyldes tekniske behov eller force majeure. Passasjerer som er bosatt i Ceuta, har rett til samme rabatt på fly til og fra flyplassene i Malaga, Jerez eller Sevilla.

7.1.3 Rabatten gjelder for billetten og ett kolli innsjekket Bagasje, men ikke på gebyrer for ekstra bagasje, setevalg og andre valgfrie, avgiftsbelagte produkter. Den gjelder heller ikke for kredittkortgebyr.

7.1.4 Passasjeren må oppgi hvor de bor og/eller at de tilhører en familie som har rett til denne rabatten ved bestilling. Når billetten utstedes, foretar det spanske utviklingsdepartementet en elektronisk kontroll av bostedsopplysningene. Passasjerer som ikke kan få bostedet godkjent elektronisk, må forevise følgende dokumentasjon ved innsjekkingsskranken for å kunne få denne innbyggerrabatten:

a) Spanske statsborgere: gyldig bostedsattest og gyldig ID-kort.
b) Spanske statsborgere som er yngre enn 14 år: gyldig bostedsattest
c) EU-/EØS-borgere og sveitsiske statsborgere: gyldig bostedsattest og gyldig ID-kort utstedt av opprinnelseslandet eller gyldig pass.
d) EU-borgeres familiemedlemmer som er tredjelandsborgere: gyldig bostedsattest og gyldig oppholdskort som viser at passasjeren tilhører en familie som består av EU-borgere.
e) Borgere fra land utenfor EU som har langvarig oppholdstillatelse: gyldig bostedsattest og gyldig oppholdskort som beviser at de har langvarig oppholdstillatelse.

7.1.5 Dersom passasjeren ikke foreviser disse dokumentene, kan han/hun nektes ombordstigning, eller så må han/hun kjøpe ny billett til gjeldende pris uten rabatt. Passasjeren har da ikke rett til å få rabattbilletten refundert.

7.1.6 Passasjerer som ønsker å endre billettene – dersom billettypen tillater dette – må være klar over følgende: Endringer godtas kun innenfor områder med samme MVA-regler, og det er ikke tillatt å endre en flyvning uten rabatt til en flyvning med rabatt, eller omvendt.

7.1.7 For å endre en bestilling der innbyggerrabatten gjelder, må man ta kontakt med Norwegians Kontaktsenter. Dette kan medføre ekstrakostnader.

7.1.8 Navneendringer er ikke tillatt.

7.1.9 Norwegian forbeholder seg retten til å nekte passasjeren å gå ombord dersom passasjeren mangler gyldig dokumentasjon, eller dersom det foreligger tvil om vedkommendes identitet.

7.1.10 Innbyggerrabatten gjelder kun hvis den velges ved bestilling og kan ikke gjøres gjeldende i ettertid.

7.2 Rabatt for store familier

7.2.1 Passasjerer som er medlemmer av en familie som kan dokumentere at de har status som en stor familie, har rett til fem prosent rabatt på innenlands ruteflyvninger hvis familien faller innunder den generelle kategorien, og ti prosent hvis den faller innunder særkategorien. Dette er i samsvar med ORDEN FOM 3837/2006 av 28. november, som implementerer Lov 40/2003 av 18. november om vern av store familier med utfyllende forskrifter.

7.2.2 Passasjerer som vil ha denne rabatten på innenlandsfly, må oppgi dette når de bestiller billetten og forevise et gyldig ID-dokument utstedt av hjemlandet og et dokument som beviser at at de tilhører en stor familie. Passasjerer må forevise gyldig dokumentasjon utstedt av den selvstyrende regionen eller byen de kommer fra. Dersom dette ikke forevises, kan passasjeren bli nektet å gå ombord, eller så må vedkommende kjøpe ny billett uten rabatt. Passasjeren har da ikke rett til å få rabattbilletten refundert.

7.2.3 Rabatten for store familier gjelder kun hvis den blir valgt under bestilling og kan ikke gjøres gjeldende i ettertid.

7.2.4 For å endre en bestilling der rabatten for store familier gjelder, må man ta kontakt med Norwegians Kontaktsenter. Dette kan medføre ekstrakostnader.

7.2.5 Navneendringer er ikke tillatt.

7.2.6 Medlemmer av store familier som vil ha innbyggerrabatt i tillegg, må gi beskjed om dette ved bestillingen i henhold til ovennevnte forskrifter.

Artikkel 8: Innsjekk og ombordstigning

8.1 Oppmøte innsjekk

Vi forbeholder oss retten til å kansellere bestillingen din dersom du ikke overholder fastsatte frister og krav til innsjekking  i overensstemmelse med artikkel 15 og andre gjeldende forskrifter. Tidsfrister for innsjekk finnes på vår Nettside, eller er tilgjengelig ved å kontakte oss eller våre Autoriserte Agenter. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle tap eller utgifter du får som følge av manglende overholdelse av bestemmelsene i denne artikkel.

8.2 Oppmøte ombordstigning

Hvis du ikke møter til vår ombordstigningsskranke innen de tidsfrister som er satt, vil din Bestilling bli kansellert. Flyvningen vil under ingen omstendigheter bli holdt igjen, og du vil bli nektet ombordstigning for egen regning. Tidsfrister for ombordstigning finnes på vår Nettside, eller tilgjengelig ved å kontakte oss eller våre Autoriserte Agenter. Vi er ikke ansvarlig for eventuelle tap eller utgifter du får som følge av manglende overholdelse av bestemmelsene i denne artikkelen.

8.3 Dersom frister for innsjekking og boarding ikke overholdes

Dersom du ikke overholder fristene for innsjekking og ombordstigning og andre krav i overensstemmelse med artikkel 15, er vi ikke ansvarlige for eventuelle tap eller utgifter du pådrar deg. Ikke-refunderbare billetter må anses som tapt. Du kan ha rett til refusjon av avgifter som er inkludert i billettprisen i henhold til klausul 12.5.

Artikkel 9: Nektelse og begrensning av befordring

9.1 Rett til å nekte befordring

9.1.1 Etter å ha foretatt en rimelig vurdering kan vi komme til å nekte å transportere deg og bagasjen din, dersom vi har informert deg skriftlig om at vi vil nekte deg adgang til flyvningene våre. I så fall vil du kunne ha krav på erstatning i samsvar med reglene for nektet ombordstigning i gjeldende lovverk. Dette avsnittet gir deg ingen avtalefestede rettigheter ut over disse reglene.

9.1.2 Vi kan også nekte å befordre deg og din Bagasje dersom en eller flere av følgende forhold har funnet sted, eller vi har grunn til å tro at de kan komme til å skje:

a) slike tiltak er nødvendig for å overholde gitte lover, forskrifter eller andre bestemmelser gitt av offentlig myndighet,
b) befordring av deg og din Bagasje kan sette andre passasjerers og/eller besetningens sikkerhet og helse i fare,
c) du er påvirket av alkohol eller narkotiske stoffer,
d) du har hindret flybesetningen i å utføre sine oppgaver under tidligere flyvninger, og vi har grunn til å tro at slik klanderverdig oppførsel kan forekomme igjen,
e) din oppførsel er forstyrrende ovenfor andre passasjerer eller besetningen,
f) du har nektet å etterkomme en sikkerhetskontroll,
g) du har ikke betalt den angjeldende billettpris, skatter eller avgifter,
h) det fremstår at du ikke har gyldige reisedokumenter, eller at du har til hensikt å ødelegge disse under flyvningen, eller at du nekter å overlevere reisedokumenter til flybesetningen dersom de skulle anmode om det,
i) du fremviser en Billett teller Bestilling som er skaffet til veie på ulovlig vis eller har blitt kjøpt av andre enn oss eller våre Autoriserte Agenter, eller som har blittmeldt tapt eller stjålet, er en forfalskning, eller passasjeren ikke kan bevise at identitet er i forhold til det navn som står i Billett eller Bestilling,
j) du nekter å følge våre sikkerhetsinstrukser,
k) du har tidligere begått en av de handlinger eller utelatelser som er nevnt ovenfor.

9.1.3 Dersom du er nektet befordring på grunnlag av ett eller flere av de forhold som er beskrevet ovenfor i punkt 9.1.2 (a)-(k), vil det ikke være nødvendig med en skriftlig advarsel, og vi vil kansellerer Bestillingen uten ansvar for å refundere Billetten eller andre utgifter.

9.1 Barn som reiser alene, gravide passasjerer og passasjerer med spesielle behov

9.2.1 Befordring av barn som reiser alene, gravide passasjerer eller passasjerer med spesielle behov, kan bli godtatt under forutsetning av mottatt godkjennelse av oss. Befordring av denne type passasjerer vil foregå i henhold til våre gjeldende retningslinjer for slik befordring. Disse retningslinjene finnes på vår Nettside eller ved å kontakte oss, eller våre Autoriserte Agenter.

9.2.2 Befordring av barn som reiser alene vil kunne bli nektet dersom vi på avreisetidspunkt ikke kan garantere at barnet vil ankomme ankomststedet til fastsatt tid.

Artikkel 10: Bagasje

10.1 Gjenstander som ikke aksepteres som Bagasje

10.1.1 Du kan ikke medbringe følgende i din Bagasje:

a) gjenstander som ikke er bagasje I henhold til definisjon i Atrikkel 1,
b) gjenstander som kan utsette luftfartøyet, personer eller gods om bord i luftfartøyet, for skade og/eller fare, som for eksempel de gjenstander som angis i farlige gods reglene til International Civil Aviation Association (ICAO) eller International Air Transport Association (IATA),
c) gjenstander, hvis befordring ikke er tillatt i henhold til lov, forskrifter eller bestemmelser gitt av noen stat hvor flyvningen skjer fra, gjennom eller til,
d) gjenstander som etter vår mening er lite egnet for transport da de anses som en fare for sikkerheten, eller som er uegnet for transport på grunn av vekt, omfang, form eller andre egenskaper, eller som er ømtåelige eller bedervelige,
e) levende dyr, unntatt som beskrevet i punkt 10.8.

10.1.2 Våpen og ammunisjon, inkludert sports- eller jaktvåpen er forbudt i kabinen. Generelt skal ingen våpen, annet enn sports- eller jaktvåpen og ammunisjon bli akseptert som innsjekket bagasje som beskrevet i punkt 10.4. Våpen må i alle tilfeller være uladet og sikret, og for øvrig forsvarlig pakket, og sluttstykke/forskjefte skal sendes adskilt fra resten av våpenet. Transport av ammunisjon er underlagt ICAO og IATA sine bestemmelser om farlig gods.

10.1.3 For flyvninger som ikke inkluderer en avreiseflyplass eller ankomstflyplass lokalisert i USA, må du ikke plassere skjøre gjenstander, lett bedervelige eller verdifulle gjenstander, slik som bærbare datamaskiner, smykker og edelstener, penger, sikkerhetsdokumenter, dokumentmapper og attachevesker med alarmer installert, medisiner, medisinske attester eller legitimasjonsdokumenter i den Innsjekkede Bagasjen.

10.1.4 For flyvninger som inkluderer en avreiseflyplass eller ankomstflyplass lokalisert i USA anbefaler vi likevel at du ikke plasserer skjøre gjenstander, lett bedervelige eller verdifulle gjenstander, slik som bærbare datamaskiner, smykker og edelstener, penger, sikkerhetsdokumenter, dokumentmapper og attachevesker med alarmer installert, medisiner, medisinske attester eller legitimasjonsdokumenter i den Innsjekkede Bagasjen, da vårt ansvar for eventuelle tap, skade eller forsinkelse av bagasje er begrenset i forhold til punkt 16.2.2. For å unngå å bli nektet befordring i henhold til artikkel 10.2 (c), må all Bagasje pakkes i egnet emballasje I henhold til våre Regler.

10.1.5 Det er forbudt å medbringe kopi av våpen, dolker, (spring)kniver, og andre offensivt lignende artikler som Håndbagasje, men dette kan bli akseptert som Innsjekket Bagasje.

10.1.6 Dersom det på flyvninger som ikke inkluderer en avreiseflyplass eller ankomstflyplass i USA likevel er inkludert gjenstander omtalt i artikkel 10.1 i din Bagasje, til tross for at dette er forbudt, er vi ikke ansvarlige for tap eller skade på disse gjenstandene.

10.2 Rett til å nekte befordring av Bagasje

Vi forbeholder oss retten til å nekte å befordre din Bagasje, eller nekte videre befordring av din Bagasje (etter innsjekking) hvis en av følgende problemer er identifisert:

a) Gjenstander beskrevet i artikkel 10.1 er oppdaget i din Bagasje,
b) Bagasjen er av en slik størrelse, form, vekt, innhold, eller andre egenskaper som gjør den uegnet for transport om bord på fly,
c) Bagasjen er ikke pakket forsvarlig i egnet emballasje, slik at vi under normale forhold kan garantere at den kommer uskadet fram.

10.3 Rett til å foreta kontroll

10.3.1 Vi kan av sikkerhetsmessige grunner anmode å enten foreta en kontroll av din Bagasje eller å tilkalle lufthavnmyndigheter for å foreta en kroppsvisitasjon.

10.3.2 Hvis du ikke kan være tilstede under inspeksjonen av Bagasje, kan vi, av sikkerhetsmessige grunner, kontrollere Bagasjen for å forsikre oss om at du ikke har medbrakt noen av gjenstandene beskrevet i artikkel 10.1, som ikke er godkjent av oss i henhold til artikkel 10.1. Dersom du nekter å godta anmodningen vil vi kunne nekte å godta befordring av deg og din Bagasje.

10.4 Innsjekket Bagasje

10.4.1 Når bagasjen blir overlevert oss for innsjekking, vil vi ta hånd om bagasjen og utstede en Bagasjekupong for hvert kolli.

10.4.2 Når du overleverer Bagasjen for innsjekk, er du pliktig til å:

a) påføre en merkelapp som inneholder minst ditt navn og adresse, og
b) pakke all Bagasje i egnet emballasje, som beskrevet i Reglene som er publisert på vår Nettside, for å unngå å bli nektet befordring i henhold til artikkel 10.2 (c).

10.4.3 Innsjekket Bagasje vil bli befordret på samme fly som passasjeren.

Unntak: Dersom deler av eller all bagasjen du vil sjekke inn ikke kan godtas på grunn av flyets lastekapasitet, eller av driftsmessige eller værmessige grunner, kan vi bestemme at bagasjen skal ettersendes på en senere flyvning eller med et fly fra et annet flyselskap.

10.4.4 Kvoter for Innsjekket Bagasje avhenger av gjeldende Billettregler og typen Innsjekket Bagasje som følger:

a) Hvis Innsjekket Bagasje ikke er inkludert i Prisen i henhold til Billettreglene, vil Innsjekket Bagasje bli akseptert ved betaling av gjeldende gebyr. Sportsutstyr og musikkinstrumenter anses som Valgfrie Tilvalg og vil bli akseptert ved betaling av gjeldende gebyr. De gjeldende Regler om størrelse, vekt og kolli begrensninger og gebyr for Innsjekket Bagasje, inkludert sportsutstyr og musikkinstrumenter kan fås på forespørsel fra oss, vår Nettside eller en av våre Autoriserte Agenter. Slike regler og gebyr kan endres.
b) Utstyr for barn/spedbarn (f.eks. barnevogn, bilsete osv.) kan aksepteres utover de standard begrensninger som er satt for Innsjekket Bagasje i henhold til våre Billettregler. De gjeldende Regler om aksept fra slikt utstyr kan fås på forespørsel fra oss, vår Nettside eller fra en av våre Autoriserte Agenter.
c) Begrensninger og gebyr for Innsjekket Bagasje skal ikke gjelde for passasjerers mobilitets hjelpemidler og medisinsk utstyr. Regler om befordring av mobilitets hjelpemidler og medisinsk utstyr kan fås på forespørsel fra oss, vår Nettside eller fra en av våre Autoriserte Agenter.

10.5 Overvekt

Om et kolli Innsjekket Bagasje overstiger den tillatte vektgrensen, eller hvis passasjeren har mer enn tillatte kolli, vil det bli belastet som Overvekt. Vektbegrensninger og gebyrsatser for Overvekt kan fås på forespørsel til oss, vår Nettside eller fra en av våre Autoriserte Agenter. Slike Regler og avgifter kan endres.

10.6 Håndbagasje

10.6.1 Bagasje som medtas som Håndbagasje om bord må være av en slik størrelse og/eller vekt at den kan plasseres i en lukket bagasjehylle, eller under sete foran deg. Gjenstanden må ikke overstige størrelse, vekt eller antall som gjelder for Billettreglene og Reiseruten. Slike Regler kan fås på forespørsel til oss, våre Nettsider eller fra en av våre Autoriserte Agenter. Gjenstander som overstiger tillatte begrensninger eller gjenstander som vi mener ikke vil få plass i kabinen må sendes som Innsjekket Bagasje. Før dette blir gjort skal du ha anledning til å fjerne gjenstander som nevnt i artikkel 10.1, tredje punkt. Du kan være underlagt gjeldende bagasjegebyr dersom gjenstanden overstiger de tillatte begrensninger.

10.6.2 Gjenstander som ikke kan bli befordret i flyets lasterom kan aksepteres i kabinen i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lover og våre Regler.

10.6.3 Mobilitets hjelpemidler skal plasseres i kabinen i den grad dette er mulig og tillatt i henhold til gjeldende lov. Mobilitets hjelpemidler som ikke kan plasseres i kabinen kan plasseres i lasterommet. Uansett skal mobilitets hjelpemidler gis prioritet ved plassering enten i flyets kabin eller lasterom.

10.7 Henting og utlevering av Innsjekket Bagasje

10.7.1 Du må hente din Innsjekkede Bagasje så snart den er tilgjengelig på den endelige destinasjonen eller mellomlandingsstedet. Dersom du ikke henter din bagasje innen rimelig tid vil vi kunne kreve en oppbevaringsavgift. Dersom du ikke har hentet din bagasje senest tre (3) måneder etter at den ble gjort tilgjengelig vil Bagasjen bli fjernet, og vi har ikke ansvar for eventuelle tap du lider som et resultat.

10.7.2 Når du reiser på en Gjennomgående Reise kan du bli pålagt, i henhold til lokale tollklareringsregler, å hente Innsjekket Bagasje ved mellomlanding og sende den på nytt for innsjekking på neste fly, selv om det på Bagasjekvitteringen står at den Innsjekkede Bagasjen vil bli sendt til ditt endelige bestemmelsessted. Du er ansvarlig for å følge gjeldende tollklareringsregler for det landet du er på gjennomreise gjennom.

10.7.3 Bare den som kan framvise Bagasjekvittering og Bagasjekupong har rett til utlevering av Innsjekket Bagasje.

10.7.4 Dersom en person som krever utlevert Bagasje ikke kan fremvise Bagasjekvittering eller kan identifisere Bagasjen med en Bagasjekupong, vil vi kun utlevere Bagasjen til en slik person dersom han eller hun på en tilfredsstillende måte kan bevise sin eiendomsrett til Bagasjen.

10.7.5 Du må fjerne all Håndbagasje fra flyet ved avstigning. Vi er ikke ansvarlig for eventuelle tap du lider dersom du ikke har klart å fjerne all Håndbagasje fra flyet ved ilandstigning.

10.8 Dyr

10.8.1 Vi aksepterer levende dyr (hunder og katter) for transport i kabin og lasterom til/fra utvalgte destinasjoner ved innbetaling av gjeldende gebyr og i samsvar med gjeldende Regler om bestilling og krav til innsjekking og transport. Dyr må transporteres i en kennel i henhold til våre Regler og være fulgt av gyldige helse- og vaksinasjonsattester, innførselstillatelser og eventuelle andre dokumenter som kreves av innreise- eller transittlandet. Spesifikk informasjon om våre Regler og gebyr for transport av dyr kan fås på forespørsel til oss, våre Nettsider eller fra en av våre Autoriserte Agenter. Slike Regler og gebyr kan endres. Tjenestehunder/Servicehunder vil bli akseptert for befordring gratis i henhold til punkt 10.8.2.

10.8.2 Servicehunder/Tjenestehunder som følger passasjerer med spesielle behov, skal tillates i flyets kabin i den grad gjeldende lover tillater det. Dette forutsetter at du er fullt ansvarlig for å innhente alle attester, innførselstillatelser og eventuelle andre dokumenter som kreves av innreise- eller transittlandet. Spesifikk informasjon om våre Regler for reise med Servicehund/Tjenestehund, omsorgshund og politi- og redningshunder, kan fås på forespørsel til oss, vår Nettside eller fra en av våre Autoriserte Agenter.

10.8.3 Vi er ikke ansvarlige for å kontrollere at et dyr har nødvendig dokumentasjon, herunder vaksinasjonsattest før reise gjennom, til eller fra et hvilket som helst land. Vi tar intet ansvar for bøter, kostnader eller tap for påføres I forbindelse med at det dyr ikke blir akseptert for innreise til et land.

Artikkel 11. Rutetider og uregelmessigheter

11.1. Tidtabeller

11.1.1 Vi vil gjøre vårt ytterste for å følge den publiserte tidtabell som gjelder for befordringsdagen. Rutetidene i publiserte tidtabeller er ikke garanterte og kan endre seg fra tidtabellen utgis til den dato du ønsker å reise. Vi forbeholder oss retten til å foreta ruteendringer.

11.1.2 Før vi godkjenner Bestillingen din, vil vi eller vår autoriserte Agent informere deg om den planlagte avgangstiden for flyet ditt, og det blir vist på din Billett eller Reiserute. Vi forbeholder oss retten til å endre avgangstiden for flyet etter at Bestillingen er gjort. Dersom du oppgir kontaktinformasjon til oss eller vår autoriserte Agent, vil vi gjøre vårt beste for å informere deg om slike endringer. Dersom du har kjøpt din billett via en tredjepart, må du sørge for at de har overført din kontaktinformasjon til oss. For reiser til/fra USA vil vi varsle deg i henhold til vår Customer Service Plan.

11.1.3 Hvis vi endrer avgangstiden betydelig etter at du har bestilt billetten, og ny avgangstid er uakseptabel for deg og vi ikke finner sete på en alternativ flyvning som er akseptabel for deg, vil vi gi refusjon i henhold til artikkel 12.


11.2 Kanselleringer og forsinkelser

11.2.1 Vi vil gjøre vårt beste for å befordre deg og din Bagasje på mest hensiktsmessige måte. På grunn av driftsmessige årsaker, kan vi ordne med at flyvningen blir operert av et alternativt flyselskap eller alternative transportmidler på våre vegne.

11.2.2 Hvis vi på noe tidspunkt etter at bestillingen er foretatt kansellerer, omdirigerer eller utsetter flyvningen din, vil vi gi deg assistanse i samsvar med gjeldende lovverk. Dette avsnittet gir deg ingen avtalefestede rettigheter ut over disse reglene.

11.2.3 Et av de følgende alternativene vil være tilgjengelig for deg dersom flyet blir kansellert, omledt eller forsinket fire timer eller mer for flyreiser fra Brasil, og fem timer eller mer for alle andre flyvninger :

 • a) Vi vil gjøre alt innenfor rimelighetens grenser for å frakte deg til ditt endelige reisemål under sammenlignbare transportforhold så snart det lar seg gjøre.

 • b) Vi vil tilby alternative flyvninger til ditt endelige reisemål på et senere tidspunkt som passer deg, under sammenlignbare transportforhold, avhengig av tilgang til ledige seter.

 • c)
  Dersom en alternativ flyvning er til en annen flyplass enn den som fremgår av din bekreftelse, vil vi sørge for å frakte deg til opprinnelig avtalt destinasjon, uten ekstra kostnad.

 • d)
  Hvis du ikke aksepterer de alternative muligheter, vil vi gi en refusjon i samsvar med artikkel 12.


11.2.4
Dersom noen av tilfellene nevnt i 11.2.3 a), b), c) og d) finne sted, vil valgene som nevnt i artikkel 11 være dine rettigheter, med unntak der annet er fastsatt i gjeldende lovgivning. Vi har ikke noe ytterligere ansvar utover dette. Ansvar vil være begrenset i henhold til punkt 16.4.

11.3 Overbooking

11.3.1 Vi vil gi deg erstatning hvis du blir nektet ombordstigning, i samsvar med gjeldende lover. Dette avsnittet gir deg ingen avtalefestede rettigheter ut over disse reglene.

11.3.2 Erstatning for slik nektet ombordstigning vil bli utbetalt i henhold til betingelsene som er avtalt mellom berørte passasjerer og transporterende luftfartsselskap, og i samsvar med gjeldende lovverk. Informasjon om dine rettigheter i tilfelle overbooking eller noen av omstendighetene som er angitt i artikkel 11, er tilgjengelig på vår nettside eller på forespørsel fra oss. Dette avsnittet gir deg ingen avtalefestede rettigheter ut over disse reglene.

11.4 Gjennomgående Reiser

Vi tar ikke ansvar for videreforbindelser, men mindre du har kjøpt en gjennomgående reise innenfor vårt rutenett, eller vi er ansvarlige for kansellering eller forsinkelse. I det tilfelle at vi er ansvarlig for tapt videreforbindelse, vil vi gi bistand i henhold til punkt 11.2.

Artikkel 12: Refusjon

12.1 Generelt

12.1.1 Dersom vi ikke klarer å befordre deg, vil vi refundere Billetten i henhold til denne artikkelen.

12.1.2 Alle krav om refusjon må sendes inn via refusjonsskjema på vår Nettside eller per post til vårt hovedkontor.

12.1.3 En Billett (inkludert Avgifter pålagt av flyselskapet) er kun refunderbar hvis den er i samsvar med en bekreftet Booking som vi har mottatt betaling for, og dersom du har en Billett som etter våre Regler på utstedelsestidspunkt er å regne som refunderbar.

12.2 Mottaker av tilbakebetaling

12.2.1 Med mindre gjeldende vilkår eller relevant lovgivning sier noe annet, vil refusjon av billetter bli foretatt gjennom samme betalingskanal som ble brukt ved bestilling. Kontantbetalinger refunderes til den oppgitte bankkonto.

12.2.2 Dersom en Billett er betalt av andre enn det som er navngitt i Billetten som passasjer, vil vi bare foreta refusjon til den personen som betalte for Billetten, eller i henhold til fullmakt fra denne.

12.2.3 Refusjon gjort til en person som kan fremvise en ubrukt Billett eller en ubrukt Bestilling, eller presenterer seg som den som har krav på refusjon i henhold til avsnitt 12.2.1 eller 12.2.2, vil regne som en utført refusjon og vi er uten ansvar i forhold til videre krav om refusjon.

12.3 Refusjon i forbindelse med kansellering

Hvis vi kansellerer en flyvning, skal refusjonsbeløpet være:

a) Dersom ingen del av Billetten er benyttet vil et beløp tilsvarende Billettprisen, inkludert spesifiserte gebyrer for tilleggsprodukter som Bagasje og setereservasjon som kunden har betalt ekstra for, bli refundert.
b) Dersom en del av Billetten er benyttet vil et beløp tilsvarende den ubenyttede delen av reisen bli refundert.

12.4 Refusjon

Dersom du har krav på refusjon av andre grunner enn hva som er angitt i punkt 12.3, skal refusjonsbeløpet være:

a) Dersom ingen del av Billetten er benyttet, vil et beløp tilsvarende Billettprisen bli refundert, med fradrag av eventuelle administrasjonskostnader og avbestillingsgebyr.
b) Dersom en del av Billetten er benyttet, vil et beløp tilsvarende forskjellen mellom Billettprisen og gjeldene pris for reise mellom de flyplasser hvor Billetten er brukt bli refundert, med fradrag av eventuelle administrasjonskostnader og avbestillingsgebyr.

12.5 Refusjon av skatter/avgifter

Dersom din Bestilling ikke kan refunderes i henhold til våre Billettregler, vil heller ikke Avgifter pålagt av flyselskapet være refunderbare. Du kan likevel søke om refusjon av myndighetspålagte skatter og avgifter for ubrukte Bestillinger.

12.6 Rett til å nekte refusjon

Dersom Billettens utløpsdato er passert kan vi nekte refusjon av Billetten, med unntak av skatter og avgifter som vi vil refundere.

12.7 Valuta

Vi forbeholder oss retten til å refundere beløp i samme valuta som Billetten ble betalt med.

12.8 Autorisert til refusjon

Kun vi og våre Autoriserte Agenter kan foreta refusjoner.

Artikkel 13: Oppførsel om bord

13.1 Generelt

Dersom du, ombord i flyet, oppfører deg på en måte som truer sikkerheten til de om bord, eller på en måte som er til skade for andre passasjerer eller besetningen, eller mistenkes for å ville gjøre skade på fly eller inventar, eller unnlater å rette seg etter anvisninger fra besetningen om bord, inkludert, men ikke begrenset til røyking, alkohol- eller narkotikainntak, eller hindrer flybesetningen i å utføre sine plikter, kan vi ta de forholdsregler ansett som nødvendige for å hindre fortsettelsen av slik oppførsel. Dette inkluderer også bruk av tvang. Du kan bli satt av flyet, bli nektet videre befordring fra enhver flyplass, og bli anmeldt for straffbare forhold begått om bord.

13.2 Bruk av elektronisk utstyr

13.2.1 Det er forbudt å bruke elektronisk utstyr, som inneholder sender eller mottaker, om bord i flyet. Slikt utstyr inkluderer, men er ikke begrenset til, mobiltelefoner, bærbare båndopptagere, transistorradioer, CD-spillere, elektroniske spill og radiostyrte leker.
Unntak vil gjelde for elektronisk utstyr med flymodus. Flymodus må aktiveres før avreise.

13.2.2 Elektronisk utstyr, som ikke inneholder sender eller mottaker, er forbudt å bruke mens skiltet med “Fest setebeltet” er på. Dette utstyret inkluderer, men er ikke begrenset til, bærbare datamaskiner, kassettspillere og videokamera. Bruk av høreapparater, hjertepacemakere og annet nødvendig medisinsk utstyr er tillatt under hele flyvningen.

13.3 Du plikter å holde oss skadesløse for alle kostnader og/eller andre tap som pådras av oss i forbindelse med brudd på artikkel 9.1.2 og/eller artikkel 13 under ethvert steg av din reise med oss. Vi forbeholder oss retten til å iverksette nødvendige tiltak, herunder rettslige skritt for å kreve eller søke oppreisning for overnevnte kostnader og tap.

Artikkel 14: Avtaler om andre tjenester

14.1 Generelt

Dersom vi gjør avtaler med en tredje part om å tilby deg noen tjenester annet en lufttransport, eller vi utsteder Billett eller verdikupong for tjenester (andre enn lufttransport) som tilbys av en tredjepart, som for eksempel hotellrom eller leiebil, gjør vi dette kun som din agent for slike tjenester. Tredjepartsleverandørs vilkår og betingelsene vil være gjeldende. Vi er ikke ansvarlig for slike tjenester, med unntak av uaktsomhet fra vår side ved å ordne avtalene.

Artikkel 15: Administrative formaliteter

15.1 Generelt

Du er selv ansvarlig for å fremskaffe alle nødvendige reisedokumenter, inkludert visum, samt etterfølge alle lover, forskrifter og øvrige myndighetsbestemmelser knyttet til reisen i de land du flyr fra, til eller hvor du er i transitt. Vi er ikke ansvarlig for eventuelle konsekvenser du kan pådra deg på grunn av manglende innhenting av slike nødvendige dokumenter eller unnlatelse av å følge gitte lover, forskrifter, krav eller ordre.

15.2 Reisedokumenter

Før befordring må du være i stand til å fremvise alle utreise-, innreise-, og andre dokumenter som kreves i henhold til lover, forskrifter og bestemmelser fastsatt av offentlig myndighet i de berørte land og tillate oss å ta og beholde kopi av disse dokumentene. Vi forbeholder oss retten til å nekte befordring dersom du ikke har overholdt gjeldene regler, eller dersom dine reisedokumenter ikke ser ut til å være i orden.

15.3 Nektet innreise

Dersom du blir nektet innreise til et land, vil du være ansvarlig for eventuelle bøter eller avgifter pålagt oss av gjeldene myndighet. Du er også ansvarlig for å betale for din befordring ut av det aktuelle landet, og vi vil ikke refundere Billettprisen for reisen til stedet innreise ble nektet.

15.4 Ditt ansvar for bøter og avgifter

Dersom vi må betale en bot eller pådrar oss noen kostnad på grunn av din manglende overholdelse av lover, forskrifter eller øvrige betingelser knyttet til reise i de aktuelle land eller unnlater å fremskaffe de nødvendige dokumenter, skal du på forlangende tilbakebetale oss ethvert beløp som er betalt eller ethvert utlegg som er pådratt.

15.5 Tollkontroll

Dersom det kreves skal du være til stede under kontroll av din Bagasje som foretas av tollvesen eller andre representanter fra myndighetene. Vi er ikke ansvarlig for Skade forårsaket av slik kontroll eller unnlatelse av å være til stede.

15.6 Sikkerhetskontroll

Du plikter å underkaste deg enhver sikkerhetskontroll som foretas av oss, offentlige tjenestemenn, flyplasspersonale, eller andre flyselskap.

Artikkel 16: Ansvar for Skade

16.1 Generelt

16.1.1 Vi er kun ansvarlig for Skade som er oppstått på våre egne ruter, som vi selv opererer. I de tilfeller der hvor vi er oppført i Billetten som kontraherende selskap, men et annet flyselskap utfører selve flyvningen, kan du velge hvilket flyselskap ansvaret skal gjøres gjeldende mot.

16.1.2 Vårt ansvar kan, i henhold til gjeldene Konvensjoner, bli redusert eller falle bort der en uaktsomhet på dine vegne forårsaket eller medvirket til Skaden.

16.1.3 Vi er ikke ansvarlig for Skade som oppstår som følge av at du unnlater å rette deg etter gjeldene lover eller offentlige regler og Konvensjoner.

16.1.4 Vårt ansvar er begrenset til dokumentert økonomisk tap og gjelder under ingen omstendigheter indirekte tap, men mindre annet er påkrevd i henhold til gjeldende lover og Konvensjoner.

16.1.5 Vi tar ikke ansvar for eventuelle uforutsette medisinske nødsituasjoner som måtte oppstå om bord på flyet. Skulle vi pådra oss noen kostnader som følge av nødvendig mellomlanding for å transportere deg til sykehus, forbeholder vi oss retten til å holde deg ansvarlig for tilbakebetaling av alle kostnader og utgifter vi måtte pådra oss i forbindelse med dette.

16.1.6 De begrensninger som gjelder for vårt ansvar gjelder i samme omfang for våre Autoriserte agenter, ansatte og representanter som de gjelder for oss. De samlede beløp som kan kreves fra oss og fra slike Autoriserte agenter, ansatte og representanter kan ikke overstige det totale ansvarsbeløpet, dersom vi har slikt ansvar.

16.1.7 Vi forbeholder oss alle rettigheter mot eventuelle tap eller Skade, direkte eller indirekte, som kan oppstå som følge av feilaktige opplysninger publisert på vår Nettside.

16.1.8 Med mindre noe annet uttrykkelig fremgår, innebærer ikke det som står i disse Generelle Vilkår for Befordring at vi fraskriver oss noen unntak eller begrensninger i vårt ansvar som følge av gjeldende lover, Konvensjoner eller avtaler.

16.2 Ansvar for Skade på Bagasje

16.2.1 Vi tar intet ansvar for Skader som oppstår på Håndbagasje, men mindre Skaden skyldes uaktsomhet fra oss eller våre Autoriserte Agenter.

16.2.2 Vårt ansvar for tap eller Skade på Bagasje skal følge de begrensninger gitt i henhold til gjeldene nasjonale og internasjonale Konvensjoner og regler. Ansvaret for slik skade eller tap er begrenset til 1 288 SDR per passasjer. Vi er kun ansvarlig for tap eller Skade på Håndbagasje dersom vi kan klandres for tapet eller Skaden.

16.2.3  For alle flyvninger, kan du dra nytte av en forhøyet ansvarsgrense ved å fylle ut en spesiell deklarasjon senest ved innsjekking av bagasjen, og ved å betale en ekstra kostnad (800 NOK). I dette tilfelle vil vi øke vårt maksimale ansvar til 2 576 SDR per passasjer. Gjenstanden må pakkes i samsvar med våre Regler oppgitt på vår Nettside. Vi forbeholder oss retten til å:

a) Inspisere den Innsjekkede Bagasjen for å bekrefte at gjenstandene som er deklarert med høyere verdi er i den kvantitet og tilstand som indikert,
b) Sette en øvre grense for hvilken verdi som kan settes, og
c) Sette begrensninger på hvilke gjenstander som kan erklæres.

16.2.4 Foregående begrensninger gjelder ikke dersom det er bevist at skaden skyldes forsettlig eller hensynsløs adferd fra vår side eller fra våre representanter eller agenter, og med visshet om at Skade sannsynligvis ville oppstå fra det; forutsatt at i tilfelle av en slik handling eller unnlatelse av en handling av en representant eller agent, er det også bevist at denne representanten eller agenten handlet innenfor rammen av arbeidsforholdet.

16.2.5 For enhver flytur fra ett punkt i USA til et annet punkt i USA, til tross for det foregående, skal vårt ansvar for tapt, skadet eller ødelagt mobilitets hjelpemidler, som rullestoler, være begrenset til den opprinnelige kjøpesummen for en slik mobilitets hjelpemiddel.

16.2.6 Vi vil ikke være ansvarlig for eventuelle Skader din Bagasje kan påføre oss. Du vil være personlig ansvarlig for eventuelle skader vi pådrar oss forårsaket av deg eller din Bagasje, og du må dekke alle tap vi pådrar oss som et resultat.

16.2.7 Vi har intet ansvar for Skade påført av gjenstander som ikke tillates tatt med som Innsjekket Bagasje (ref. artikkel 10.1) på flyvninger som ikke inkluderer en avgangsflyplass eller en ankomstflyplass lokalisert i USA. Dette inkluderer skjøre og lett bedervelige gjenstander, verdifulle gjenstander (slik som bærbare datamaskiner, smykker, edelsteiner, penger, sikkerhetsdokumenter, dokumentmapper og attachevesker med alarmer installert, medisiner og medisinske attester eller legitimasjonsdokumenter), uansett om denne Bagasjen er innsjekket eller tatt med som Håndbagasje.

16.2.8 Vi har ikke under noen omstendigheter ansvar for kosmetiske og/eller overflatiske skader påført Bagasjen under reisen og som er forårsaket av normal slitasje og ytre påvirkning (“wear and tear”).

16.3 Ansvar for personskade og død

16.3.1 Vi er ansvarlige for personskade og død i henhold til gjeldende Konvensjoner og nasjonal lovgivning, forutsatt at personskade og død finner sted på en flyvning som vi opererer.

16.3.2 Følgende vilkår gjelder for all befordring med oss, uavhengig av om befordringen er underlagt nasjonal eller internasjonal lov:

a) Vi er ansvarlig dersom du lider personskade, skade på helse eller død, såfremt hendelsen som forårsaket Skaden inntraff om bord i flyet, eller i sammenheng med ombordstigning eller ilandstigning. Erstatningsansvaret skal ikke være underlagt noen økonomisk begrensning, enten den er fastsatt i lov, konvensjon eller avtale.
b) Uavhengig av bestemmelsene I 16.3.2 (a), kan vi helt eller delvis fritas for erstatningsansvar etter gjeldene Konvensjoner, dersom vi kan bevise at du gjennom uaktsomhet har bidratt til skaden eller død.

c)
Hvis en ulykke skulle oppstå vil vil umiddelbart, og ikke under noen omstendigheter senere enn 15 Dager etter at identiteten til personen som har rett til erstatning er fastslått, betale et forskudd til dekning av umiddelbare behov, som står i forhold til omfanget av den skade som er lidt. Ved død vil dette forskuddet ikke være mindre enn 16.000 SDR uttrykt i EUR per passasjer.

d) Utbetaling av forskudd som beskrevet i paragraf 16.3.2 (c):
i. er ikke en erkjennelse av ansvar.
ii. kan trekkes fra ethvert beløp som senere utbetales på grunnlag av vårt ansvar.
iii. skal bare tilbakebetales i de tilfeller som er beskrevet I 16.3.2 (b), eller dersom det senere blir bevist at den personen som mottok forskuddet, ved uaktsomhet forårsaket eller medvirket til skaden, eller ikke var den personen som hadde rett til erstatning.

e)
Det er ingen økonomiske begrensninger i vårt ansvar for skader eller dødsfall. Erstatningskrav på opptil 128 821 SDR som følge av skade eller dødsfall kan ikke bestrides fra vår side. Er beløpet høyere kan vi bestride kravet ved å bevise at de skader som er påført ikke var på grunn av uaktsomhet eller annen urettmessig handling eller unnlatelse av handling av oss, våre representanter eller agenter, eller at slike Skader utelukkende var på grunn av uaktsomhet eller annen urettmessig handling eller unnlatelse av handling av en tredjepart.

f)
Vi bekrefter at vi har ansvarsforsikring form dekker minst 128 821 SDR per passasjer og ikke mindre enn minimumsbeløpet stipulert i gjeldende lover, Konvensjoner eller avtaler.

16.4 Ansvar for forsinkelse

16.4.1 Vi er ansvarlig for Skade forårsaket av forsinkelse ved lufttransport av passasjerer, Bagasje eller gods. Likevel skal vi ikke holdes ansvarlige for Skader forårsaket av forsinkelser dersom vi kan bevise at vi, våre representanter og våre agenter tok alle rimelige forholdsregler for å unngå Skaden, eller det var umulig å ta slike forhåndsregler, jf. Artikkel 19 i Montreal-konvensjonen 1999.

16.4.2 For tap som skyldes forsinket transport av personer er ansvaret begrenset til 5 346 SDR.

16.4.3 For tap som skyldes forsinket transport av Innsjekket Bagasje er ansvaret begrenset til 1 288 SDR per passasjer.

Artikkel 17: Kompensasjonkrav EU261

17.1 Krav om erstatning etter forordning (EF) nr. 261/2004 må sendes innen to måneder fra den dagen flyvningen ankommer til eller skulle ha ankommet til ankomststedet. Krav som gjøres gjeldende etter to måneder vil bli avvist som for sent fremsatt. Passasjerer som vil ta rettslige skritt mot Norwegian for å kreve erstatning, må ta rettslige skritt (forliksklage, stevning e.l.) innen ett år fra den dagen flyvningen ankommer til eller skulle ha ankommet til ankomststedet. Krav som gjøres gjeldende etter ett år vil bli avvist som foreldet.

17.2 Passasjerer må levere krav om erstatning direkte til Norwegian og gi Norwegian 28 dager, eller så lang tid som er fastsatt under gjeldende rett (avhengig av hva som er kortest), til å besvare dem direkte før tredjepart engasjeres for å reise krav på deres vegne. Erstatningskrav kan fremlegges her.

17.3 Norwegian behandler ikke krav fremlagt av tredjepart dersom passasjeren ikke har fremlagt erstatningskravet direkte til Norwegian og gitt Norwegian tid til å besvare i henhold til punkt 17.2 ovenfor.

17.4 Punkt 17.2 og 17.3 ovenfor gjelder ikke passasjerer som ikke selv er i stand til å fremlegge erstatningskrav. Verge for passasjerer som ikke selv er i stand til å fremlegge slikt krav kan fremlegge erstatningskrav til Norwegian på dennes vegne. Norwegian kan be om bevis for at slik verge har myndighet til å fremlegge erstatningskrav på passasjerens vegne.

17.5 Passasjeren kan fremlegge erstatningskrav til Norwegian på vegne av andre passasjerer på samme bestilling. Norwegian kan kreve bevis på at passasjeren har andre passasjerers samtykke til å fremlegge erstatningskrav på deres vegne.

17.6 Med unntak av punkt 17.4 og 17.5 ovenfor, behandler ikke Norwegian erstatningskrav fremlagt av tredjepart med mindre egnet dokumentasjon som beviser tredjeparts myndighet til å handle på vegne av passasjeren er vedlagt.

17.7 Dette punktet er ikke til hinder for at passasjerer kan konsultere juridisk rådgiver eller annen tredjeparts rådgiver før fremlegging av erstatningskrav direkte til Norwegian.

17.8 I henhold til Norwegians prosedyrer vil alle betalinger eller refusjoner gjøres til det betalingskortet som ble brukt ved booking av reisen eller til bankkonto til passasjeren bestillingen gjelder. Norwegian kan kreve bevis for at bankkontoen eies av den aktuelle passasjer.

Artikkel 18: Tilbakemeldinger, krav og søksmål

18.1 Krav i forbindelse med bagasje 

18.1.1 Hvis du oppdager skader på innsjekket bagasje ved ankomsten, må du umiddelbart melde dette til våre representanter og fylle ut et eget skjema for skadet bagasje.

18.1.2 Dersom innehaveren av en bagasjekvittering henter ut bagasjen uten å registrere en klage, anses dette som en bekreftelse på at bagasjen ble overlevert i akseptabel tilstand og i samsvar med «Generelle vilkår for befordring». Krav som bestrider dette, må bevises.

18.1.3 Dersom du ønsker å registrere ett krav om erstatning for skade på innsjekket bagasje må dette gjøres så snart som mulig etter at skaden er oppdaget, og ett krav må være opprettet via vår hjemmeside www.norwegian.com ikke senere enn syv (7) dager etter at du mottok bagasjen. Dette gjelder alle flyvninger.

18.1.4 Hvis du vil kreve erstatning for forsinket bagasje, må du registrere kravet ikke senere enn tjueen (21) dager etter at bagasjen ble gjort tilgjengelig for deg. Dette gjelder alle flyvninger. I tillegg til kravet må original Property Irregularity-Report (PIR) legges ved som dokumentasjon.

18.1.5 Krav i forbindelse med bagasje må rettes til Norwegians bagasjeavdeling i samsvar med retningslinjene som er angitt på vår hjemmeside. Denne informasjonen kan man også få direkte av oss. 

18.2 Tilbakemeldinger og krav

Hvis du ønsker å sende oss tilbakemelding eller krav, ber vi deg vennligst kontakte oss her: www.norwegian.com/claims.

18.3 Eskalerte tilbakemeldinger og krav

18.3.1 Dersom du ikke er fornøyd med vårt vedtak i din sak, kan avgjørelsen ankes til et klageorgan i landet hvor reisen din fant sted.

18.3.2 Vi informerer om at Europakommisjonen har opprettet en nettbasert plattform for tvisteløsning (Online Dispute Resolution (ODR)), hvor du kan registrere ditt krav: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vi informerer videre om at vi på nåværende tidspunkt ikke er tilknyttet ODR. Det vil si at henvendelser registrert via denne plattformen, ikke vil nå frem til oss.

Artikkel 19: Oppsigelse

19.1 Generelt

Hvis du ikke oppfyller de vilkår som står i Generelle Vilkår for Befordring eller i våre Regler, vil din kontrakt sies opp med øyeblikkelig virkning uten advarsel eller skriftlig underrettelse fra oss, eller rett til refusjon.

Artikkel 20 : Bemyndigelse

20.1 Generelt

Ingen agent, medarbeider eller representant for Norwegian er bemyndiget til å frafalle krav som er fastsatt gjennom Generelle Vilkår for Befordring.

Artikkel 21: Andre vilkår

21.1 Generelt

Norwegian kan ved befordringen av deg og din bagasje anvende eller innføre reguleringer og vilkår relatert til driftssikkerhet, punktlighet og passasjerkomfort med videre. Disse reguleringene og vilkårene kan deriblant være relatert til befordringen av barn som reiser alene, gravide, passasjerer med spesielle behov eller passasjerer med smittsomme sykdommer.

Norwegian vil gi informasjon om reguleringene og vilkårene til passasjerer som vil bli berørt av disse.