Du bruker nå tilgjengelighetsmodus. Slå av tilgjengelighetsmodus.

Luftfartsselskapers erstatningsansvar


Dette dokument inneholder et sammendrag av de regler for erstatningsansvar som gjelder for EF[EØS]-luftfartsselskaper i henhold til Fellesskapets regelverk og Montreal-konvensjonen.

Erstatning ved dødsfall eller personskade

Det er ingen økonomiske grenser for erstatningsansvaret dersom passasjerer blir drept eller skadd. For skader opptil 128,821 SDR (omtrentlig beløp i lokal valuta) kan luftfartsselskapet ikke bestride erstatningskrav. Ved høyere beløp kan luftfartsselskapet motsette seg krav dersom det kan bevise at det ikke har handlet uaktsomt eller på annen måte har voldt skaden.

Forskuddsbetalinger

Dersom en passasjer blir drept eller skadd, skal luftfartsselskapet senest 15 dager etter at identiteten til den person som har rett til erstatning, er fastslått, utbetale et forskudd som dekker umiddelbare økonomiske behov. Ved dødsfall skal forskuddet ikke være mindre enn 16 000 SDR (omtrentlig beløp i lokal valuta)

Forsinkelse av passasjerer

In case of passenger delay, the air carrier is liable for damage unless it took all reasonable measures to avoid the damage or it was impossible to take such measures. The liability for passenger delay is limited to 5 346 SDRs (approximate amount in local currency).

Forsinkelse av bagasje

Dersom bagasjen blir forsinket, er luftfartsselskapet erstatningsansvarlig med mindre det har tatt alle rimelige forholdsregler for å unngå skaden eller det var umulig å ta slike forholdsregler. Erstatningsansvaret ved forsinkelse av bagasje er begrenset til 1 288 SDR (omtrentlig beløp i lokal valuta).

Ødelagt, tapt eller skadd bagasje 

Luftfartsselskapet er erstatningsansvarlig for ødeleggelse, tap av eller skade på bagasje med opptil 1 288 SDR (omtrentlig beløp i lokal valuta). Når det gjelder innsjekket bagasje er luftfartsselskapet erstatningsansvarlig selv om det ikke har voldt skaden, med mindre bagasjen var defekt. 
Når det gjelder ikke-innsjekket bagasje er luftfartsselskapet erstatningsansvarlig bare dersom det har voldt skaden.

Høyere grenser for bagasje

Passasjerer kan oppnå en høyere grense for erstatningsansvar ved å avgi en særlig erklæring ved innsjekkingen og betale en tilleggsavgift.

Klager i forbindelse med bagasje

Ved skadet, forsinket eller ødelagt bagasje må passasjeren snarest mulig levere en skriftlig klage til luftfartsselskapet. Ved skader på innsjekket bagasje må passasjeren levere en skriftlig klage innen sju dager, og ved forsinkelse innen 21 dager, i begge tilfeller regnet fra den dagen da bagasjen ble stilt til passasjerens rådighet.

Ansvar for Skade

Vi er kun ansvarlig for Skade som er oppstått på våre egne ruter, som vi selv opererer. I de tilfeller der hvor vi er oppført i Billetten som kontraherende selskap, men et annet flyselskap utfører selve flyvningen, kan du velge hvilket flyselskap ansvaret skal gjøres gjeldende mot.

Vårt ansvar kan, i henhold til gjeldene Konvensjoner, bli redusert eller falle bort der en uaktsomhet på dine vegne forårsaket eller medvirket til Skaden.

Vi er ikke ansvarlig for Skade som oppstår som følge av at du unnlater å rette deg etter gjeldene lover eller offentlige regler og Konvensjoner.

Vårt ansvar er begrenset til dokumentert økonomisk tap og gjelder under ingen omstendigheter indirekte tap, men mindre annet er påkrevd i henhold til gjeldende lover og Konvensjoner.

Vi tar ikke ansvar for eventuelle uforutsette medisinske nødsituasjoner som måtte oppstå om bord på flyet. Skulle vi pådra oss noen kostnader som følge av nødvendig mellomlanding for å transportere deg til sykehus, forbeholder vi oss retten til å holde deg ansvarlig for tilbakebetaling av alle kostnader og utgifter vi måtte pådra oss i forbindelse med dette.

De begrensninger som gjelder for vårt ansvar gjelder i samme omfang for våre Autoriserte agenter, ansatte og representanter som de gjelder for oss. De samlede beløp som kan kreves fra oss og fra slike Autoriserte agenter, ansatte og representanter kan ikke overstige det totale ansvarsbeløpet, dersom vi har slikt ansvar.

Vi forbeholder oss alle rettigheter mot eventuelle tap eller Skade, direkte eller indirekte, som kan oppstå som følge av feilaktige opplysninger publisert på vår Nettside.

Med mindre noe annet uttrykkelig fremgår, innebærer ikke det som står i disse Generelle Vilkår for Befordring at vi fraskriver oss noen unntak eller begrensninger i vårt ansvar som følge av gjeldende lover, Konvensjoner eller avtaler.

Ansvar for Skade på Bagasje

Vi tar intet ansvar for Skader som oppstår på Håndbagasje, men mindre Skaden skyldes uaktsomhet fra oss eller våre Autoriserte Agenter.

Vårt ansvar for tap eller Skade på Bagasje skal følge de begrensninger gitt i henhold til gjeldene nasjonale og internasjonale Konvensjoner og regler. Ansvaret for slik skade eller tap er begrenset til 1 288 SDR per passasjer. Vi er kun ansvarlig for tap eller Skade på Håndbagasje dersom vi kan klandres for tapet eller Skaden.

Du kan dra nytte av en forhøyet ansvarsgrense ved å fylle ut en spesiell deklarasjon senest ved innsjekking av Bagasjen og ved å betale en ekstra kostnad (800 NOK). I dette tilfelle vil vi øke vårt maksimale ansvar til 2 576 SDR per passasjer. Gjenstanden må pakkes i samsvar med våre Regler oppgitt på vår Nettside. Vi forbeholder oss retten til å:

a) Inspisere den Innsjekkede Bagasjen for å bekrefte at gjenstandene som er deklarert med høyere verdi er i den kvantitet og tilstand som indikert,

b) Sette en øvre grense for hvilken verdi som kan settes, og

c) Sette begrensninger på hvilke gjenstander som kan erklæres.

Foregående begrensninger gjelder ikke dersom det er bevist at skaden skyldes forsettlig eller hensynsløs adferd fra vår side eller fra våre representanter eller agenter, og med visshet om at Skade sannsynligvis ville oppstå fra det; forutsatt at i tilfelle av en slik handling eller unnlatelse av en handling av en representant eller agent, er det også bevist at denne representanten eller agenten handlet innenfor rammen av arbeidsforholdet.

For enhver flytur fra ett punkt i USA til et annet punkt i USA, til tross for det foregående, skal vårt ansvar for tapt, skadet eller ødelagt mobilitets hjelpemidler, som rullestoler, være begrenset til den opprinnelige kjøpesummen for en slik mobilitets hjelpemiddel.

Vi vil ikke være ansvarlig for eventuelle Skader din Bagasje kan påføre oss. Du vil være personlig ansvarlig for eventuelle skader vi pådrar oss forårsaket av deg eller din Bagasje, og du må dekke alle tap vi pådrar oss som et resultat.

Vi har intet ansvar for Skade påført av gjenstander som ikke tillates tatt med som Innsjekket Bagasje (ref. artikkel 10.1) på flyvninger som ikke inkluderer en avgangsflyplass eller en ankomstflyplass lokalisert i USA. Dette inkluderer skjøre og lett bedervelige gjenstander, verdifulle gjenstander (slik som bærbare datamaskiner, smykker, edelsteiner, penger, sikkerhetsdokumenter, dokumentmapper og attachevesker med alarmer installert, medisiner og medisinske attester eller legitimasjonsdokumenter), uansett om denne Bagasjen er innsjekket eller tatt med som Håndbagasje.

Vi har ikke under noen omstendigheter ansvar for kosmetiske og/eller overflatiske skader påført Bagasjen under reisen og som er forårsaket av normal slitasje og ytre påvirkning (“wear and tear”).

Ansvar for personskade og død

Vi er ansvarlige for personskade og død i henhold til gjeldende Konvensjoner og nasjonal lovgivning, forutsatt at personskade og død finner sted på en flyvning som vi opererer.

Følgende vilkår gjelder for all befordring med oss, uavhengig av om befordringen er underlagt nasjonal eller internasjonal lov:

a) Vi er ansvarlig dersom du lider personskade, skade på helse eller død, såfremt hendelsen som forårsaket Skaden inntraff om bord i flyet, eller i sammenheng med ombordstigning eller ilandstigning. Erstatningsansvaret skal ikke være underlagt noen økonomisk begrensning, enten den er fastsatt i lov, konvensjon eller avtale.

b) Uavhengig av bestemmelsene I 16.3.2 (a), kan vi helt eller delvis fritas for erstatningsansvar etter gjeldene Konvensjoner, dersom vi kan bevise at du gjennom uaktsomhet har bidratt til skaden eller død.

c) Hvis en ulykke skulle oppstå vil vil umiddelbart, og ikke under noen omstendigheter senere enn 15 Dager etter at identiteten til personen som har rett til erstatning er fastslått, betale et forskudd til dekning av umiddelbare behov, som står i forhold til omfanget av den skade som er lidt. Ved død vil dette forskuddet ikke være mindre enn 16.000 SDR uttrykt i EUR per passasjer.

d) Utbetaling av forskudd som beskrevet i paragraf 16.3.2 (c):

i. er ikke en erkjennelse av ansvar.

ii. kan trekkes fra ethvert beløp som senere utbetales på grunnlag av vårt ansvar.

iii. skal bare tilbakebetales i de tilfeller som er beskrevet I 16.3.2 (b), eller dersom det senere blir bevist at den personen som mottok forskuddet, ved uaktsomhet forårsaket eller medvirket til skaden, eller ikke var den personen som hadde rett til erstatning.

e) Det er ingen økonomiske begrensninger i vårt ansvar for skader eller dødsfall. Erstatningskrav på opptil 128,821 SDR som følge av skade eller dødsfall kan ikke bestrides fra vår side. Er beløpet høyere kan vi bestride kravet ved å bevise at de skader som er påført ikke var på grunn av uaktsomhet eller annen urettmessig handling eller unnlatelse av handling av oss, våre representanter eller agenter, eller at slike Skader utelukkende var på grunn av uaktsomhet eller annen urettmessig handling eller unnlatelse av handling av en tredjepart.

f) Vi bekrefter at vi har ansvarsforsikring form dekker minst 128,821 SDR per passasjer og ikke mindre enn minimumsbeløpet stipulert i gjeldende lover, Konvensjoner eller avtaler.

Ansvar for forsinkelse

Vi er ansvarlig for Skade forårsaket av forsinkelse ved lufttransport av passasjerer, Bagasje eller gods. Likevel skal vi ikke holdes ansvarlige for Skader forårsaket av forsinkelser dersom vi kan bevise at vi, våre representanter og våre agenter tok alle rimelige forholdsregler for å unngå Skaden, eller det var umulig å ta slike forhåndsregler, jf. Artikkel 19 i Montreal-konvensjonen.

For tap som skyldes forsinket transport av personer er ansvaret begrenset til 5 346 SDR.

For tap som skyldes forsinket transport av Innsjekket Bagasje er ansvaret begrenset til 1288 SDR per passasjer.